KISITLAMALAR


Takip ettiğimiz prosedürler çerçevesinde, bildirime konu olan davranış veya eylem hakkında karar verilmesi için gerekli olan tüm konular tarafımızdan kapsanmayabilir. Bu nedenle, raporlanan konu hakkında işlem yapılıp yapılmaması ve bu işlemin niteliği hakkında karar verme sorumluluğu tamamen bildirime konu olan firmanın sorumluluğundadır.


Bildirimler, bildirimde bulunan kişiler tarafından tarafımıza yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda bildirime konu edilen firmalara raporlanacak olup söz konusu firmaların KPMG’den, bu hizmetle ilgili imzalı sözleşme aracılığıyla hizmet almaması durumunda herhangi bir rapor hazırlanmayacak ve bilgilendirme yapılmayacaktır. Bu bağlamda, KPMG’nin yapılan ihbarın dayanağının bulunması, ihbarcının gözlemlerine dayalı olması veya gerektiğinde kanıtlanabilir nitelikte olmasına yönelik inceleme yapma veya bu hususları teyit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.


Hazırlanacak rapor, tarafımıza sağlanan bildirimlere göre hazırlanacaktır. Bu doğrultuda rapora konu edilen firmanın sorumluluğunda bulunan konular hakkında KPMG’nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.


Hazırlanacak raporlar, imzalı sözleşmemizde belirtilen taraflar için düzenlenecektir. Sözleşme kapsamında verdiğimiz hizmetlerimiz sonrasında ortaya çıkacak olan herhangi bir olay (yayımlanacak herhangi bir denetim raporu da dâhil olmak üzere) hakkında ek herhangi bir çalışma yapmak, bu olayın etkilerini dikkate almak veya üzerinde yorum yapmak konusunda KPMG sorumluluğu bulunmamaktadır.


Raporumuz yasal tavsiye verme amacı taşımamakta olduğundan, yapılan yorumların yasal tavsiye olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.


KPMG tarafından hazırlanacak rapor veya buna bağlı dokümanlar üzerinden kesin bir yargıya varılamaz ve bu rapora istinaden sözlü olarak dile getirilen hiçbir husus KPMG olarak bizim nihai kanaatimiz olarak görülemez.


6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) kapsamında şikâyet bildiriminde bulunan ilgili kişiye ait ad-soyad ve iletişim bilgilerinin bildirilmesi durumunda, kişisel veriler KPMG tarafından işlenecektir. Şikâyet bildiriminde bulunan ilgili kişi, Kanun’un 13. maddesi kapsamında, KPMG’ye kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin talepte bulunması sonucu kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunun tespiti halinde kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek ve ilgili kişinin bu taleplerini ayrıca ilgili veri sorumlusuna iletilecektir. Şirket tarafından kendisine bildirilmesi talep edilen kişisel veriler; silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi sebebiyle paylaşılamayacaktır.ETİK HAT AYDINLATMA METNİ


KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (“KPMG” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.


Etik hattı aramanız sebebiyle KPMG’ye bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz, KPMG tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni güncellenecektir.


Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan kişisel verileriniz şunlardır:


Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik Verisi Ad-soyad
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler Şirketimiz tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. Yasal gereklilikler nedeniyle saklamak zorunda olduğumuz kişisel veriler olabileceğini ayrıca belirtmek isteriz.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Üçüncü Kişilere Aktarılması


Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan nedenlerle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma amaçları kapsamında işlenebilecek ve aktarılacaktır.


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması kapsamında;


  • Gelen şikâyet ve bildirimlerin incelenmesi ve kayıt altına alınması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri gereği;


  • Gelen şikâyet ve bildirimlerin analiz edilerek gereğinin yerine getirilebilmesi amacıyla süreçlerin yönetilmesi,

amacıyla işlenmekte ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak etik hat hizmeti verdiğimiz ilgili şirketlere raporlama yapılması amacıyla aktarılmaktadır.


Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.


Sahip Olduğunuz Haklar


Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:


  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’dan doğan talepleriniz, Şirketimizin https://home.kpmg/tr/tr/home/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi.html adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz başvuru taleplerinizi Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.